write-flash

Name

write-flash -- Writes data to flash.

Syntax

write-flash [address]